Witamy na stronie naszej szkoły


Jesteśmy Zespołem Szkół położonym w powiecie szydłowieckim w województwie mazowieckim. Organem prowadzącym naszą szkołę jest Samorząd Gminy Jastrząb.

Działalność, którą prowadzimy łączy w sobie dwa podstawowe elementy: edukację oraz wychowanie dzieci i modzieży będących uczniami naszej szkoły.


Nasza Misja

Wychowanie ucznia przez wskazywanie określonych cech i postaw mających na celu wszechstronny rozwój jego osobowości.


Cele i zadania

Nasza szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, a w szczegóności:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, wprowadzając atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
 • poprzez poradnictwo pedagogiczne oraz rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych, umożliwia absolwentom gimnazjum dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
 • kształtuje środowisko wychowawcze przez systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów
 • odpowiednio do potrzeb sprawuje opiekę nad uczniami umożliwiając spożywanie posiłków oraz prowadząc zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i kółka zainteresowań,

Nasi nauczyciele

 • W kontaktach z rodzcami tworzą klimat wzajemnego zaufania i współpracy, potrafią słuchać i otwarcie wyrażać swoje oczekiwania
 • Pracę edukacyjną umiejętnie łączą z działalnością wychowawczą
 • Mobilzują uczniów do twórczej pracy, pomocy innym i dbania o siebie
 • Działają zawsze sprawiedliwie i konsekwentnie
 • Współpracują z domem rodzinnym w celu wspólnego pokonania pojawiających się problemów
 • Kreują sytuacje w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości
 • Zaszczepiają w uczniach postawy pozytywnego reagowania w sytuacjach trudnych
 • Kształtują współistnienie i współdziałanie w grupie rówieśniczej i społecznej przez podejmowanie wspólnej aktywności
 • Kształtują wśród uczniów postawy asertywne